Požehnané působení barev přírody

Požehnané působení barev přírody

Diskuse o vlivu barev na naše tělesné zdraví, psychiku i další oblasti našeho bytí se odehrávaly jak v dobách dávno minulých, tak doprovázely celé dvacáté století. V následujícím 5dílném seriálu vás seznámíme s tím Jak vznikají a působí barvy; Co způsobuje zabarvení naší krve a jak ho lze ovlivňovat; Jak lze náš organismus harmonizovat barvami; Působení barev na náš temperament; Jak lze zjasňovat barvy a Obecné zásady pro výběr barev.

I dnes nalezneme jak odpůrce těchto léčebných metod, převážně z řad materialisticky orientovaných vědců, tak jejich horlivé propagátory. K druhým však patří i mnozí lékaři, jež v četných publikacích popisují léčebné úspěchy vědomého využívání barev ve své praxi.

Příznivý vliv výrazně zbarvených surovin byl již také vypozorován v dávné minulosti a mino jiné prokázán i současnou vědou. Mezi přírodními barvivy se totiž nacházejí vitaminy, významné antioxidanty i další nepostradatelné látky, jejichž léčebný účinek je všeobecně uznáván. Proto se farmaceutický průmysl snaží mnohé z těchto látek získávat buď z přirozených zdrojů, nebo je průmyslově vyrábět a následně využívat v různých lécích.

K naší velké škodě si ale dnes většina lidí neuvědomuje, že barevné záření, jež je v podstatě určitým nositelem informace, jemuž lze dokonce přiřadit i přesnou číselnou hodnotu, bude významně působit na náš energetický systém. Ani převažující část výrobců potravin nerozpoznala obrovský význam přirozeného zbarvení surovin, neboť za rozhodující se nejčastěji považují ekonomická hlediska. Také v běžné lékařské praxi se příliš nesleduje zabarvení krve, neboť při stanovení ?krevního obrazu? se nehodnotí ?barvy?, ale je tím míněn soubor biochemických rozborů vybraných složek, jež mají vztah k určitým onemocněním či poruchám.

Na následujících stránkách si proto tuto problematiku rozebereme nejen z pohledu současné vědy, ale budeme se zabývat i poněkud odlišnými okruhy, než jsou běžně brány v úvahu u výhradně rozumového bádání. Budeme se též věnovat barevným složkám naší stravy i jejich působením na vyzařování krve a též jejich vzájemným vztahům. Všeobecné podceňování pronikavého účinku barev na celé naše bytí však vyplývá hlavně z neznalosti jejich jemnějších energetických aspektů i jejich působení na duševní úrovně našeho bytí, které materialisticky orientovaná věda většinou ani neuznává. Proto se zaměříme též na interakce mezi barevným zářením a našimi jemnějšími tělesnými obaly. Také si zjednodušeně popíšeme určité souvislosti mezi barvami, naším zdravotním stavem, tím jak se cítíme, naším temperamentem a dalšími oblastmi. Rozvineme též základní systém rozdělení barev, jejich symbolické vyjádření a budeme se zabývat i dalšími zajímavými poznatky.

Jak vznikají a působí barvy

V prvé řadě je třeba uvést, že vše, co se mohlo zformovat, je plně závislé a vyplývá z vyzařování nejsvětějšího Světla. V něm je obsaženo vše, co je potřebné k vytvoření celého stvoření i to, co je třeba k jeho udržování. Vždyť i celý vesmír vznikl a trvá jen účinkem vyzařování Světla. Zcela prostě a přitom výstižně je to vyjádřeno ihned na počátku Bible: I řekl Bůh: ?Budiž světlo!? Jen působením světla můžeme též pozorovat všechnu tu barevnou nádheru, která se kolem nás vyskytuje. Bez záření, jež vychází ze slunce, bychom ani v našem pozemském okolí svým zrakem neviděli téměř nic. Sluneční paprsky ?bílého světla? totiž v sobě mají obsaženy všechny základní barvy, což dokazuje jak duha na obloze, tak i jejich rozklad na skleněném hranolu.

Již první výzkumníci tohoto oboru za vhodně vybroušeným hranolem s velkým úžasem pozorovali nádherné spektrum: od červené, oranžové, žluté, následně přecházející k barvě středu zelené, až po světle a poté tmavě modrou a poslední pro naše oči viditelnou vznešenou fialovou. Stejně tak i dnes tento ?zázrak? nadchne nejen každé dítě, ale i dospělého, jež si v sobě uchoval smysl pro krásu. Vždyť z ?bezbarvého? paprsku- alespoň tak se jeví našemu pozemskému zraku- hranol ?vykouzlí? hned sedm nádherných barev! Jak se dále přesvědčíme, s tímto základním počtem barevného spektra se setkáme na více úrovních, a to i pro lidský zrak neviditelných.

Kromě toho badatelé již dávno zjistili, že energetické vlny pokračují jak pod červeným okrajem spektra, tak i nad fialovou barvou. I současnou vědou je potvrzeno, že z celkového již zjištěného elektromagnetického pásma záření vidíme svým zrakem jen žalostně malou část. Různorodé záření nás proto neustále obklopuje i prostupuje, ať si to již uvědomujeme či nikoliv! Kromě známých vln k nám z celého všehomíra přicházejí zároveň i různé kosmické paprsky, jejichž nesmírně vysoká frekvence však prozatím většinou neumožňuje jejich naměření běžnými hmotnými přístroji. Tím však není řečeno, že na nás nemohou působit, spíše je to naopak. Vždyť člověk samotný není jen hmotné tělo, ale vlivem svého duchovního původu může tyto jemnější druhy záření mnohdy dokonce i vnímat. Samozřejmě, že ne svým rozumem, ale zcela odlišnými mechanismy. Proto se většinou tyto vjemy ani nedostávají k našemu dennímu vědomí, pouze můžeme cítit cosi neobvyklého apod.

Podívejme se nejprve na to, jakým způsobem na náš organismus může působit okolní záření, a to nejen běžně viditelné paprsky, ale i takové, jež leží mimo schopnosti vnímání našeho zraku. Je obecně známé, že naše tělo obklopuje energetické vlnění, nejčastěji nazývané jako věnec vyzařování. Ten kromě toho, že nám poskytuje ochranu proti nepříznivým vlivům, je i mostem, skrze něhož se odehrávají energetické přechody i vzájemné předávání záření mezi námi a naším okolím. V tomto je však ukryto mnohem více, neboť podstata a druh věnce záření je rozhodující též pro sílu vln a druh záření, jež k nám přichází a bude na nás i výrazně působit. Každý druh záření totiž nabízí možnost spojení se stejnorodými jemnějšími úrovněmi, jež se kolem nás vyskytují. Působí zde obdobný jev jako je rezonance, kdy se celé násobky kmitočtů vzájemně výrazně ovlivňují. Pro představu jde o hudebníkům běžně známý jev: Když u kytary brnkneme na vyšší strunu E, tak můžeme pozorovat, jak samotný zvuk rozkmitá basovou strunu E, naladěnou o dvě oktávy níže. Jelikož pro barvu i zvuk platí obdobné zákonitosti, tak je zřejmé, že rezonanci, neboli vibrační spoluzachvívání, nalezneme nejen u zvuku, ale také u barvy.

Je samozřejmě jasné, že rozhodující při tomto ději je naše skutečné vnitřní chtění. Podle toho, jak člověk samotný, tzn. náš duch, rozvíjí druh svého vlastního vyzařování, tak ladí obdobně jako u rádia frekvence svých vln. Tím si následně přitahuje takové, jež jsou s nimi stejného druhu. Dle toho pak také přijímá ze systému celého vesmíru odpovídající záchvěvy, ať již ve formě záření či myšlenek, které si svým rozhodnutím v podstatě sám vybral. Uvedený děj je jasnovidnými lidmi pozorovatelný a již ze vzhledu aury, kupř. z rozdílů v odstínech a v tónech jejích barev, si lze udělat úsudek nejen o tom, k čemu bude převážně daný jedinec usilovat, o způsobu jeho myšlení, ale i jaký je jeho vztah ke svému pozemskému tělu. Má-li ho totiž skutečně rád, bude se o něj i s láskou starat, jinými slovy mu bude dávat prostřednictvím stravy a nápojů jen to, co mu skutečně prospívá.

Toto je nesmírně důležité hlavně z toho důvodu, že na naše vyzařování má významný vliv také složení naší krve (viz.článek Tajemství krve). Jelikož byl již na více místech označován druh vyzařování právě barvou, tak je zřejmé, že velký význam bude mít právě zabarvení naší krve. Měli bychom se tedy ve svém vlastním zájmu snažit co nejpříznivěji ovlivňovat i její zabarvení, jinak riskujeme to, že aniž bychom to chtěli, tak se můžeme napojit i na mnohá disharmonická až škodlivá záření, jež k nám mohou přicházet jak z našeho nejbližšího okolí, tak i z oblastí velmi vzdálených.. Máme-li naší krev zakalenou či jinak nevhodně pozměněnou, tak nás poté mohou též významně ovlivňovat i takové vibrace, jež by na nás v případě příznivého stavu mohly působit jen velmi těžko.

V dalším týdnu se seznámíte co způsobuje zabarvení naší krve a jak ho lze ovlivňovat.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: