Arteterapie

Arteterapie

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor.

Slovo arteterapie je skládá ze spojení z latinského ars = umění a řeckého terape = léčba. Výtvarným uměním se v arteterapii vyjadřujeme neverbálně. Tzn., že se dá vyjádřit pomocí neverbálních symbolů strach, radost, obavy, ale i jakou barvu má přátelství. Pracovat lze jak individuálně, tak ve skupině.

Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné, a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.

Arteterapii ovšem nelze zaměňovat s běžnou tvořivou činností. V běžné tvořivé činnosti je stěžejní výsledek výtvarného projevu, tzn. o uměleckou hodnotu vyrobeného díla, zatímco v arteterapii nezáleží na kvalitě díla, nehodnotí účastníky jako nadané. Výsledek se nehodnotí z hlediska kvality Samotné dílo je jen prostředkem k vyjádření.

Bez ohledu na kvalitu v sobě každý obraz či výtvor z hlíny často nese důležité sdělení adresované terapeutům, případně i ostatním členům terapeutické skupiny nebo společenství, v němž tvořivé procesy probíhají.

Kromě výtvarné činnosti (která je nejrozšířenější) se jedná také o práci s hlínou, kůží, textilem a dalšími materiály, dále tanec, práci s tělem apod.

Kde se využívá?

Arteterapie je vhodným postupem zejména u těch lidí, kteří se nesnadno slovně vyjadřují. Je vhodná také pro toho, kdo běžné události prožívá emočně velmi silně. Pro tyto emočně labilní jedince je možnost výtvarného vyjádření vhodnou příležitostí k odvedení a zpracování emocí, jež by v jiném prostředí a při jiném způsobu vyjádření dotyčnému nebyly příjemné.

Historie arteterapie

Předstupněm ve vývoji arteterapie jako profese bylo zkoumání výtvarné produkce duševně nemocných, zaměřené původně spíše k upřesnění diagnózy. Jako samostatná terapeutická metoda se arteterapie začala cíleně využívat ve 30. až 40. letech dvacátého století v návaznosti na rozvoj psychoanalýzy a dalších psychoterapeutických směrů. Průkopníky arteterapie byli většinou výtvarníci, kteří prošli psychoterapií a hledali možnosti propojení výtvarného působení s psychoterapeutickými postupy a jejich uplatnění v léčbě.

Kde arteterapii studovat?

Arteterapie u nás dosud nemá jasně vyhraněný profesní statut, zřetelné vymezení ani pravidla. V rolích arteterapeutů působí absolventi široké škály oborů - speciální a výtvarní pedagogové, psychologové, lékaři, střední zdravotnický personál. Je možné ji studovat na Jihočeské univerzitě formou bakalářského studia, je součástí výuky na fakultách pedagogických, ale i některých filozofických a lékařských.


Hodnocení:   
  • Počet hvězdiček je 3/5
Poslat e-mailemposlat e-mailem
Vytisknout článekvytisknout článek

Diskuze: